Cách phát WiFi từ điện thoại iPhone, Android đơn giản

Hiện nay, Internet đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với nhiều người. Dưới đây là những cách phát Wifi từ điện thoại cơ bản mà bạn có thể dễ dàng áp dụng thành công. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Cách phát WiFi từ điện thoại

Cách phát WiFi từ điện thoại iPhone

Để phát WiFi từ điện thoại iPhone, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở kết nối di động

– Truy cập vào “Cài đặt” trên màn hình chính của iPhone.
– Chọn “Di động” và bật tính năng “Dữ liệu di động”.
– Bật tính năng “Phát WiFi” bằng cách chọn “Phát WiFi” hoặc “Phát sóng cá nhân” (tùy vào phiên bản iOS của bạn).

Bước 2: Thiết lập phát WiFi

– Sau khi bật tính năng “Phát WiFi”, bạn có thể thiết lập tên mạng và mật khẩu WiFi của mình.
– Để thiết lập tên mạng, chọn “Tên mạng WiFi” và nhập tên mạng của bạn.
– Để thiết lập mật khẩu WiFi, chọn “Mật khẩu” và nhập mật khẩu của bạn. Mật khẩu cần phải có tối thiểu 8 ký tự và bao gồm cả chữ cái và số.

Bước 3: Kết nối với WiFi

– Sau khi thiết lập xong, các thiết bị khác có thể kết nối với mạng WiFi của bạn bằng cách tìm kiếm tên mạng WiFi và nhập mật khẩu.
– Bạn cũng có thể xem các thiết bị đang kết nối với mạng WiFi của bạn bằng cách truy cập vào “Cài đặt” > “Phát sóng cá nhân” trên iPhone của bạn.

Lưu ý: Phát WiFi từ điện thoại iPhone sẽ tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu di động và pin của điện thoại. Bạn nên sử dụng tính năng này chỉ khi cần thiết và đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng dữ liệu và pin để sử dụng.

Cách phát WiFi từ điện thoại Android

Cách phát WiFi từ điện thoại Samsung Galaxy

Để phát WiFi từ điện thoại Samsung Galaxy, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở kết nối di động

– Truy cập vào “Cài đặt” trên màn hình chính của Samsung Galaxy của bạn.
– Chọn “Kết nối” và bật tính năng “Di động và phát WiFi”.
– Bật tính năng “Phát WiFi” bằng cách chọn “Phát WiFi” hoặc “Phát sóng cá nhân” (tùy vào phiên bản Android của bạn).

Bước 2: Thiết lập phát WiFi

– Sau khi bật tính năng “Phát WiFi”, bạn có thể thiết lập tên mạng và mật khẩu WiFi của mình.
– Để thiết lập tên mạng, chọn “Tên mạng WiFi” và nhập tên mạng của bạn.
– Để thiết lập mật khẩu WiFi, chọn “Mật khẩu” và nhập mật khẩu của bạn. Mật khẩu cần phải có tối thiểu 8 ký tự và bao gồm cả chữ cái và số.

Bước 3: Kết nối với WiFi

– Sau khi thiết lập xong, các thiết bị khác có thể kết nối với mạng WiFi của bạn bằng cách tìm kiếm tên mạng WiFi và nhập mật khẩu.
– Bạn cũng có thể xem các thiết bị đang kết nối với mạng WiFi của bạn bằng cách truy cập vào “Cài đặt” > “Phát sóng cá nhân” trên Samsung Galaxy của bạn.

Cách phát WiFi từ điện thoại iPhone, Android đơn giản

Cách phát WiFi từ điện thoại Xiaomi

Để phát WiFi từ điện thoại Xiaomi, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở kết nối di động

– Truy cập vào “Cài đặt” trên màn hình chính của điện thoại Xiaomi của bạn.
– Chọn “Kết nối và chia sẻ” và bật tính năng “Kết nối di động”.

Bước 2: Thiết lập phát WiFi

– Sau khi bật tính năng “Kết nối di động”, chọn “Phát WiFi” để thiết lập mạng WiFi của bạn.
– Để thiết lập tên mạng, chọn “Tên WiFi” và nhập tên mạng của bạn.
– Để thiết lập mật khẩu WiFi, chọn “Mật khẩu WiFi” và nhập mật khẩu của bạn. Mật khẩu cần phải có tối thiểu 8 ký tự và bao gồm cả chữ cái và số.

Bước 3: Kết nối với WiFi

– Sau khi thiết lập xong, các thiết bị khác có thể kết nối với mạng WiFi của bạn bằng cách tìm kiếm tên mạng WiFi và nhập mật khẩu.
– Bạn cũng có thể xem các thiết bị đang kết nối với mạng WiFi của bạn bằng cách truy cập vào “Phát WiFi” > “Danh sách thiết bị kết nối” trên điện thoại Xiaomi của bạn.

Cách phát WiFi từ điện thoại OPPO

Để phát WiFi từ điện thoại OPPO, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở kết nối di động

– Truy cập vào “Cài đặt” trên màn hình chính của điện thoại OPPO của bạn.
– Chọn “Kết nối và chia sẻ” và bật tính năng “Kết nối di động”.

Bước 2: Thiết lập phát WiFi

– Sau khi bật tính năng “Kết nối di động”, chọn “Phát WiFi” để thiết lập mạng WiFi của bạn.
– Để thiết lập tên mạng, chọn “Tên WiFi” và nhập tên mạng của bạn.
– Để thiết lập mật khẩu WiFi, chọn “Mật khẩu WiFi” và nhập mật khẩu của bạn. Mật khẩu cần phải có tối thiểu 8 ký tự và bao gồm cả chữ cái và số.

Bước 3: Kết nối với WiFi

Xem thêm: 3 cách hack mật khẩu wifi đơn giản dễ sử dụng cho mọi người

– Sau khi thiết lập xong, các thiết bị khác có thể kết nối với mạng WiFi của bạn bằng cách tìm kiếm tên mạng WiFi và nhập mật khẩu.
– Bạn cũng có thể xem các thiết bị đang kết nối với mạng WiFi của bạn bằng cách truy cập vào “Phát WiFi” > “Danh sách thiết bị kết nối” trên điện thoại OPPO của bạn.